O Instytucie                                         

Instytut Muzyki obecnie na Wydziale Sztuki Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie powstał w 1990 roku.
Jest jednostką naukowo-artystyczno-dydaktyczną, stanowiącą
bazę organizacyjną kierunku Edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej.

Strukturę Instytutu Muzyki tworzą trzy Zakłady: Teorii i Pedagogiki
Muzycznej, Dydaktyki Instrumentalnej oraz Dyrygowania, w ramach,
których prowadzone są badania naukowe dotyczące dyscyplin:
muzykologii,teorii muzyki, socjologii muzyki. Liczne publikacje
dotyczą m. in.: historii muzyki polskiej, życia muzycznego, pedagogiki
muzycznej, muzykoterapii oraz interpretacji dzieła muzycznego i dyda-
ktyki instrumentalnej. Do publikacji należą również nagrania płytowe,
radiowe i telewizyjne.

Aktywność artystyczna przejawia się głównie w bogatej działalności
koncertowej. Pracownicy Instytutu koncertują w kraju jak i poza grani-
cami, dają recitale solowe oraz występują w koncertach kameralnych.
Na uwagę zasługuje współpraca z Filharmonią Częstochowską,
Ośrodkiem Promocji Kultury Gaude Mater oraz Regionalnym Ośrodkiem
Kultury w Częstochowie, której owocem są koncerty z udziałem naszych
solistów, dyrygentów oraz chórów studenckich i zespołów instrumental-
nych. W ramach programu Erasmus Instytut współpracuje z uczelniami
zagranicznymi: Katolickim Uniwersytetem w Rużomberku (Słowacja),
Uniwersytetem w Kłajpedzie (Litwa) oraz z Uniwersytetem w Hradec
Králové (Czechy).

W Instytucie Muzyki działa Koło Naukowe, którego głównym celem jest
rozwijanie pasji naukowych i artystycznych studentów. Aktualna oferta
dydaktyczna Instytutu Muzyki dotyczy kształcenia studentów w systemie
studiów stacjonarnych.

                                                                                                                                            Webmaster Anita Dyner Webdesign Róża Rychlewska